I see PC

Name I see PC
Category Participants
Members Members:
1. Zhengyu Shi
2. Zhengyu Wen
3. Kaitao Wei
Coach: Shell Ying Huang
Affiliation Nanyang Technological University
Country Singapore Singapore