CMinusMinus

Name CMinusMinus
Category Participants
Members Members:
1. Bo Dong Wu
2. Jia Qing Tan
3. Chengkai Jin
Coach: Shell Ying Huang
Affiliation Nanyang Technological University
Country Singapore Singapore